Dnes je 25.5. – svátek slaví Viola

Rostlinolékařský portál: Aktuální výskyty v okrese novinkou pro rok 2018

Zveřejněno: 14. 7. 2018

Rostlinolékařský portál zpřístupňuje uživatelům informace týkající se složitých otázek systému hospodaření. Přináší informace umožňující šetrnější používání přípravků na ochranu rostlin, včetně využití jejich přirozenějších alternativ. Novinkou portálu pro rok 2018 je aplikace s názvem „Aktuální výskyty v okrese“.

Stránky poskytují informace o chorobách a škůdcích včetně fotografií napadených rostlin. Na obrázku rzivost česnekovitých (zdroj: Rostlinolékařský portál)

Jádrem celého systému je efektivní ochrana před chorobami, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských produktů, přičemž je kladen důraz na snížení rizik dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Portál provozuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. K dispozici je on-line na adrese www.ukzuz.cz.

Nová aplikace „Aktuální výskyty v okrese”

V rámci modulu „Výskyt a prognóza ŠO”, jenž je součástí Rostlinolékařského portálu, připravil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na rok 2018 zbrusu novou aplikaci „Aktuální výskyty v okrese”, která poskytuje informace o výskytech škodlivých organismů ve zcela novém pojetí (obr. 1). Tato aplikace zpracovává rozsáhlé výsledky celostátního monitoringu výskytu škodlivých organismů (ŠO) rostlin na lokální úrovni, čímž je dobře využitelná v zemědělské praxi. Svým uživatelům poskytuje rozsáhlé aktuální soubory dat o výskytu vybraných škodlivých organismů ve zvolené plodině v rámci většiny okresů ČR. Aplikace nabízí přehledně zpracovanou situaci v daném okrese s barevně odlišenými třídami výskytu a mírou dosažení prahů škodlivosti, včetně odkazů na konkrétní škodlivé organismy s jednotlivými přehledy terénních dat, jednoduchými grafy a seznamy povolených přípravků na ochranu rostlin. Takto zpracované výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů lze efektivně využít při plánování návštěv vlastních zemědělských porostů a následného ochranného zásahu. Současná nabídka povolených přípravků na ochranu rostlin v podobě „Semaforu přípravků” může významně pomoci při rozhodování o jejich použití. Celá aplikace tak plní významnou roli při zavádění prvků integrované ochrany rostlin.

Členění aplikace

Celá aplikace je tvořena 5 záložkami, jejichž obsah se dynamicky mění dle požadavků uživatele. Výjimku tvoří první záložka „O aktuálních výskytech v okrese”, která poskytuje obecné informace o koncepci celé aplikace a celostátním monitoringu výskytu škodlivých organismů prováděného státní správou, resp. rostlinolékařskými inspektory ÚKZÚZ. Další záložka „Plodina a okres” slouží uživatelům k zadání požadovaných kritérií, tj. k výběru zájmové plodiny a vymezení území – okresu, ze kterého uživatele zajímá aktuální situace o výskytech škodlivých organismů. Po zadání těchto parametrů uživatelem se v následujících třech záložkách: „Situace v okrese”, „Výskyt chorob” a „Výskyt škůdců” zobrazí aktuální data získaná v rámci terénního monitoringu.

Jak s novou aplikací pracovat?

Vlastní obsluha celé aplikace je velmi snadná a spočívá v několika jednoduchých krocích. Jak již bylo zmíněno, základem všeho je nastavení základních parametrů v záložce „Plodina a okres”, kdy se po kliknutí na tuto záložku objeví nabídka všech plodin, ke kterým jsou aktuálně k dispozici nějaká terénní data o výskytu škodlivých organismů. Náhledy fotografií v nabídce plodin umožňují, tak jako na jiných místech Rostlinolékařského portálu, přímý náhled do jejich fotogalerie. Pro vlastní výběr plodiny pak slouží její interaktivní zelený název. Volbu plodiny lze případně upřesnit výběrem v levém dolním menu „Skupiny plodin” (obr. 1). Výběr plodin je dynamický, což znamená, že se položky v nabídce objevují postupně, jak v rámci jednotlivých plodin přibývají výsledky pozorování rostlinolékařských inspektorů v terénu.

Po výběru plodiny se zobrazí slepá dynamická mapa okresů ČR. Pouze pro okresy, které svítí určitou barvou, specifickou dle zvolené plodiny, nabízí aplikace reálná terénní data o výskytu škodlivých organismů. V případě bílých okresů nejsou žádná terénní data k dispozici. To může být způsobeno buď absencí extenzivního pěstování dané plodiny v rámci okresu, nebo žádným zastoupením rostlinolékařského inspektora ÚKZÚZ na daném okrese. Vlastní volba okresu spočívá najetím kurzoru myši na daný okres, čímž dojde k zobrazení názvu tohoto okresu, a potvrzením jeho výběru kliknutím levého tlačítka myši. Poté dojde k vyznačení zvoleného okresu, a to zdůrazněním jeho hranic a trvalého objevení se jeho názvu (obr. 2), a k nastavení dat dle zadaných parametrů v ostatních záložkách z centrální databáze ÚKZÚZ. Výběr dalších záložek je již na samotném uživateli, nicméně nejpřehlednější je otevření následující záložky pod názvem „Situace v okrese”, která přibližuje aktuální situaci všech pozorovaných škodlivých organismů najednou.

Situace v okrese

Záložka „Situace v okrese” poskytuje jednoduchý tabulkový přehled o výskytech naposledy zjištěných škodlivých organismů v dané plodině v rámci zvoleného okresu. Tabulka je členěna dle jednotlivých dat pozorování s barevně odlišenými třídami, resp. mírami výskytu. Uživatel tak získá rychlý přehled o aktuálně sledovaných škodlivých organismech, míře jejich výskytu, místech výskytu – dle názvu katastrálního území, nadmořské výšce a míry dosažení prahu škodlivosti v procentech. Zejména poslední zmíněný údaj přináší uživateli v rámci celého přehledu na první pohled jasnou představu o intenzitě výskytů a jejich vývoji v rámci jednotlivých pozorování, a to bez nutnosti znalosti konkrétních prahů škodlivosti u jednotlivých druhů škodlivých organismů (obr. 3).

Zajímají-li uživatele konkrétní data, stačí, když klikne na interaktivní název škodlivého organismu v příslušném řádku a aplikace jej přenese, dle povahy škodlivého organismu, do některé z dalších záložek. V těchto záložkách „Výskyt chorob” a „Výskyt škůdců” jsou pak k dispozici podrobné údaje o průběhu výskytu škodlivého organismu, a to jak v podobě jednoduchých, sloupcových nebo spojnicových grafů, tak tabulkového přehledu zjištěných hodnot výskytu. Grafické výstupy ukazují zpravidla situaci v daném roce, avšak je-li pozorovací bod na stejném místě několik let po sobě, např. v ovocném sadu, nabízí uživateli zajímavé srovnání stávajícího průběhu náletu škůdce s průběhem náletu v loňském roce a zároveň s dlouhodobým normálem průběhu náletu škůdce na dané lokalitě (obr. 4). V případě záznamů o pozorování škodlivého organismu na dalších pozorovacích bodech je možné přes záložky ostatních katastrálních území daného okresu snadno nahlédnout a porovnat se situací jinde. Pro ucelený přehled informací nechybí ani seznam povolených přípravků na ochranu rostlin, který se skrývá v poslední záložce za nabídkou posledního katastrálního území, případně přehledu náhodných průzkumů, a to v podobě již tradičního „Semaforu přípravků” (obr. 5).

Výskyt chorob/škůdců

Uživatel samozřejmě může přeskočit záložku „Situace v okrese” a otevřít záložku „Výskyt chorob” nebo „Výskyt škůdců” přímo. V tom případě se mu nabídne výčet všech škodlivých organismů, chorob nebo škůdců, u kterých jsou v rámci aplikace k dispozici nějaká data o terénním pozorování. Tento výčet opět nabízí přímé propojení s fotogalerií daného škodlivého organismu a přes zelený odkaz přístup k vlastním detailním informacím o jeho výskytu. Je nutno si uvědomit, že přestože smyslem této aplikace je přinášet aktuální informace o výskytech škodlivých organismů, je uživateli zároveň umožněn pohled do historie průběhu výskytu daného škodlivého organismu a poskytnuty veškeré údaje o daném škodlivém organismu v širších souvislostech.

Klasické monitorovací zprávy ÚKZÚZ končí

Tato aplikace od roku 2018 plně nahradí původní monitorovací zprávy, tzv. „situačky”, které pravidelně zveřejňovala územně příslušná Oddělení rostlinolékařské inspekce (OdRLI) ÚKZÚZ. Nově pojaté řešení nabízí v tuto chvíli svým uživatelům o polovinu rychlejší přístup k výsledkům, neboť původní monitorovací zprávy byly v plné zemědělské sezoně zpracovávány 1× týdně. Dalšími výhodami této aplikace jsou přímé propojení s fotogalerií daného škodlivého organismu, seznam aktuálně povolených přípravků na ochranu rostlin a v neposlední řadě též přehledné zobrazení vývoje výskytu škodlivých organismů pomocí jednoduchých grafů s vyznačením prahů škodlivosti.

Co bude dál?

Cílem aplikace „Aktuální výskyty v okrese” je poskytnout jejím uživatelům veškerá aktuální data ÚKZÚZ související s výskyty škodlivých organismů. V tomto příspěvku uvedené informace představují pouze první zveřejněnou část této aplikace. V další etapě dojde v rámci jednotlivých okresů i k propojení všech dostupných prognostických informací. Tímto krokem tak vznikne aplikace, která bude představovat jakýsi průřez napříč Rostlinolékařského portálu, kde budou lokálně seskupené informace o reálných výskytech škodlivých organismů a prognózách jejich výskytu, včetně jejich vyobrazení a seznamu aktuálně povolených přípravků na ochranu rostlin. Snahou ÚKZÚZ bude postupné převedení této aplikace do její mobilní podoby, aby byly tyto informace dostupné přímo na poli a mohly být operativně využívány při dodržování prvků integrované ochrany rostlin v zemědělské praxi.

Autor: Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Foto: Archiv autora

Tématické tagy

Tématické obory

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek