Dnes je 22.7. – svátek slaví Magdaléna

Aktualizace normy ČSN 73 6108 – Lesní cestní síť a její nová závaznost

Zveřejněno: 18. 7. 2018

Doprava zemědělských produktů a transport zemědělských pracovníků a strojů se z části děje po lesních cestách. Stejně tak se polní cesty využívají pro odvoz dříví. Tyto dva druhy účelových komunikací komplexně zpřístupňují extravilán na našem území. K tomu se váže norma pro projektování lesních cest.

Předešlá norma ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť byla vyhlášena v roce 1996

Norma ČSN 73 6108 slouží pro projektování lesních cest, které jsou základním prostředkem zpřístupnění lesů v ČR. Norma stanovuje základní požadavky pro navrhování jejich jednotlivých prvků lesních cest 1. a 2. třídy a stanovuje základní podmínky pro stavbu, rekonstrukce, opravy, údržbu a rekultivace lesních cest. Dále stanovuje požadavky pro návrh lesních svážnic (3L), techno logických linek (4L) a lesních stezek.

Předešlá norma ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť byla vyhlášena v roce 1996. Po dvaceti letech jejího užívání vyvstala potřeba tuto normu aktualizovat. Hlavním důvodem aktualizace byla skutečnost, že odvoz dříví je v současnosti realizován jinými typy odvozních souprav, než ze kterých vycházela norma ČSN 73 6108 z roku 1996 (tahače Tatra 815 a Liaz 111.800 s polopřívěsem). Mimo jiné se také za dobu platnosti změnila legislativa, na kterou norma odkazovala a zvýšilo se i využívání cestní sítě pro volnočasové aktivity.

Hlavním podkladem aktualizace normy bylo stanovení směrodatného vozidla. Jeho parametry musí odpovídat parametrům odvozních souprav, které jsou v současnosti využívány. Byl vytvořen panel firem zajišťujících odvoz dříví a vlastníků provozujících vlastní dopravu dříví. Z odhadovaných 600 odvozních souprav provozovaných v ČR byly zjištěny podrobnější informace o 207 z nich. V současnosti 53 % využívaných vozidel tvoří odvozní soupravy ve složení tahač s návěsem, 30 % soupravy složené z nákladního automobilu s přívěsem a odvozní soupravy tvořené tahačem s polopřívěsem, které byly směrodatným vozidlem v předchozí verzi normy, tvořily nyní pouze 17 %.

Aktualizace normy

Aktualizace normy proběhla na základě stanoveného směrodatného vozidla, studia zahraničních norem a odborné debaty. Název normy ČSN 73 6108 se změnil z „Lesní dopravní síť” na „Lesní cestní síť”. Pod pojmem lesní dopravní síť se rozumí všechna dopravní zařízení, která souloží lesnímu hospodářství. Už u předchozí normy byla pozornost věnována především lesní cestní síti. Návrhu ostatních zařízení se norma věnovala pouze okrajově. Současný název lépe odpovídá obsahu normy.

Při aktualizaci normy byly aktualizovány definice pojmů spojených s lesními cestami a také přidány definice některých lesnických pojmů, které nebyli jinde jednoznačně vymezeny.

S ohledem na účelové vykládání normy ČSN 73 6108 některými zájmovými skupinami byla změněna terminologie označující lesní cesty. V souvislosti s Lesním zákonem 289/1995 Sb. zakazujícím mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních bylo změněno názvo sloví tak, aby jako cesty byly označovány pouze odvozní cesty 1. třídy (cesty 1L s celoročním provozem) a lesní cesty 2. třídy (2L se sezónním provozem). Lesní svážnice (3L) a technologické linky (4L) určené pro soustřeďování dříví jsou v normě označovány jako dopravní trasy pro produkční funkce lesa a jejich definice jsou doplněny o informaci, že tyto trasy nejsou považovány za účelové komu ni kace podle příslušného předpisu.

Změnily se parametry těles lesních cest. Směrodatným vozidlem je nyní odvozní souprava ve složení tahač s návěsem. Tomu bylo nutné uzpůsobit především požadované rozšíření vozovky v oblouku, které bylo zjištěno na základě vlečných křivek zvoleného směrodatného vozidla.

Stará norma doporučovala volbu druhu směrového oblouku (kružnicový, kružnicový s přechodnicí, přechodnicový, složený) s ohledem na terén a estetiku. Nyní jsou preferovány prosté kružnicové oblouky, které i byly jako jediné v praxi pro trasy lesních cest využívány.

Změněny byly minimální poloměry směrových oblouků, které odpovídají možnostem zatáčení směrodatného vozidla. Minimální poloměry výškových oblouků nebyly předchozí verzí normy stanoveny. Obvykle se proto používaly hodnoty podle normy ČSN 73 6101 – Projektovaní silnic a dálnic. Norma nově minimální poloměry výškových oblouků stanovuje.

Dále byly stanoveny parametry výhyben a sjezdů na veřejné komunikace, které dosud v normě nebyly výslovně uvedeny. Nově je dle směrodatného vozidla minimální délka výhybny stanovena na 25 m, minimální šířka 6 m (doporučeno 6,5 m). Nájezdy se provádějí v poměru rozšiřování 1:3. Napojování lesních cest na veřejné komunikace (silnice, místní komunikace) je problematické zejména z pohledu bezpečnosti. Předchozí norma se této problematice věnovala velmi obecně a odkazovala na ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Proto byly stanoveny doporučené parametry sjezdu a minimální rozhledy. Vozovka sjezdu na silnici nebo místní komunikaci se podle normy navrhuje stmelená (zpravidla s krytem z asfaltových směsí) v délce 25 m. Hranice sjezdu musí být zřetelně vyznačena dopravním značením nebo pruhem dlažebních kostek, jiným odstínem krytu apod.

Při aktualizaci normy bylo pamatováno na funkci lesní cestní sítě jako zpří stupnění lesních komplexů pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zapracovány do normy byly zejména: body záchrany a Bod záchrany, dříve také traumatologický bod, jsou označovány tabulkou s kódem usnadňujícím lokalizaci v situacích, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací. V souvislosti s ochranou zdraví norma obecně definuje požadavky na plochy pro přistání vrtulníku. Tyto plochy jsou lesními sklady se specifickými parametry.

Nová závaznost normy

Normy, i když jsou důležité pro zajištění technických standardů, nejsou obecně závazné. Povinnost postupovat dle normy ale může vzniknout na základě právního předpisu. Dne 9.8.2017 byla vydána vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadav cích pro stavby pro plnění funkcí lesa. Nová vyhláška nabyla účinnosti 1.1.2018, kdy byla také zrušena stávající vyhláška č. 433/2001 Sb..

Vyhláška například uvádí maximální podélný sklon pro stavbu nové lesní cesty (12 % pro návrhovou rychlost 30 km/h a 14 % pro 20 km/h), nebo nejmenší hodnotu příčného sklonu vozovky a pláně lesní cesty (v případě novostavby nebo rekonstrukce 3 % pro vozovky se stmeleným krytem, 3,5 % pro ostatní povrchy). Dále je mimo jiné ustanovena nutnost vybavovat lesní cesty s podélným sklonem větším než 6 % svodnicemi vody. Nejmenší světlost propustku v tělese lesní cesty je nově pouze 510 mm, což umožňuje použití menších rour oproti požadavkům zrušené vyhlášky.

Hlavní změnu vztahu vyhlášky a normy ČSN 73 6108 přináší paragraf 3 odstavec 14, který uvádí:

Při zpracování projektové dokumentace pro stavby lesních cest a pro stav by na ostatních trasách pro lesní dopravu se postupuje v sou ladu s normovými hodnotami obsaženými v příslušné české technické normě, jejichž dodržení se považuje za splnění poža davků příslušného ustanovení této vyhlášky.

Stanovením závaznosti normy se kromě požadavků na lesní cesty uvedených přímo ve vyhlášce 239/2017 Sb. staly závaznými i všechny požadavky uvedené v normě, které neměly doporučující charakter. V návaznosti na tuto skutečnost projde norma ČSN 73 6108 v příštích měsících ještě rychlou revizí vyvolanou změnami v terminologii a technických požadavcích daných legisla tivou. V rámci revize bude pravděpodobně změněn charakter většiny podružných požadavků normy na doporučující.

Autor: Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D.
Foto: Archiv autora

Tématické tagy

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek